Home | Story Library | Your stories

Story Library

Being told stories and being read to leads children to develop the rich storehouse of language, grammar and vocabulary they need to bring to texts when learning to read and write. 
Try our multilingual stories below or send us your own stories to share with others.

Your stories

Want to submit your own stories? Check out our selection of poems, stories and writings created by you - or send us your own here! 

Inja yam

Posted on April 12th, 2016
Chuma Sitofu (9 years old) from Ihobe School (Free State)
Yintw’ edleb’ ezibhakubhaku Etsho ngomsila omde Ebala limnyama ngathi bubusuku Obungena nyanga Egam’ elingu Qumezakhe Yintw’ enoboya obufukufuku   Ndiyaziqhenya ngenja yam Libukubuku xa ihamba iyanyantsula Ayisoze ikudumaze xa uyozingela nayo Nditsho namaqhinga kadyakalashe Awathathinto kweli qhawe Indiva ngelizwi ndisaqhamka entla kamzi   Iluncedo kwimfuyo kabawo Xa iibhokwe zisiya emasini Ukhwaza kube kanye Qumezakhe kubo! Ibaleke kakhulu Izirhawule zibuyele ekhaya Ndinebhongo kakhulu ngenja yam

Intaba yobugqi

Posted on April 12th, 2016
Rethabile Maeena (11 years old) from Ihobe School (Free State)
Kudala-dala kwakukho indoda eyayizuna ukuba sisityebi. Ngenye imini ikhwele ihoshe, yabona intake entle. Iintsibo zale ntaka zazinemibala yonke yomnyama. Lendaba yabambisa intaka emnatheni. Ithe xa iza kuyibulala yathi intaka. Nceda ungandibulali. Ndiyintaka yoyobugqi. Unganqwenela nantoni oyithandayo. Ndiya kuwuzezikzekhisa. Umnqwen wakho. Ukumkoni akazonge akhalelwe kodwa kuba yoyintle intake wagqiba kwalokuba ayiyekile ihambe. Ndiyabulela,...

Who can I help?

Posted on April 12th, 2016
Phemelo Sello (11 years old) from Limpopo
Who can I help Stretch out your hand Rich out To the people’s needs   Open your ears Her are exparing words Open your eyes And look around   Just ask your self what can I do? You have hands You have eyes You have ears Expose your self   If you love, love more If you sing, sing the best If knowing how to read, read more If...