Home | Story Library | Your stories

Story Library

Being told stories and being read to leads children to develop the rich storehouse of language, grammar and vocabulary they need to bring to texts when learning to read and write. 
Try our multilingual stories below or send us your own stories to share with others.

Your stories

Want to submit your own stories? Check out our selection of poems, stories and writings created by you - or send us your own here! 

The Crayon Family

Posted on June 4th, 2016
Gail Barton
THE CRAYON FAMILY The Crayon family lived in a big colourful box in the stationery shop. They were very thrilled and excited. Having sat on the shelf for what seemed ever such an age, they had just been bought as a gift from her grandmother for a girl called...

UBonita

Posted on May 16th, 2016
Siwaphiwe Fortune
Minazana ithile, ekunabeni kwamathunzi, kwifama ethile yenkomo. Iimazi ezithile kumhlambi weenkomo zazisele zinamathole. UWabizwa wayengowenani kwezo zinamathole, esisaqhaga phakathi kwee ntsengwanekazi. Igama lethole lakhe inguBonita. UBonita ke yena uhlobo awayezenza mdala ngalo wachitha imini namathole anonyaka ubudala kuye, ezitshomanisa nawo. U-Orphan wayelelinye lamathole akhethekileyo kuBonita, nowathi wazakhela ubuhlobo naye. Koko kunaba kwamathunzi...

Kwezontaba zeCederberg

Posted on May 16th, 2016
Siwaphiwe Fortune
Kumantla wephondo leNtshona Koloni, kwidolophu iClanwilliam ekwintaba ze Cederberg. Ntaba ezo kukho izilwanyana zasehlathini – imfene ngakumbi. Kwa kule dolophu kukho namafama avelisa iziqhamo. Ubudlelwane phakathi kwezo mfene noMfama uPetros babungekho tu! Ingakumbi xa kufikelela ixesha lokuvuna. Kaloku nazo imfene bezizithathela kwezo ziqhamo. Akukho zilwanyana zingenabo ubukhosi okanye iNkosi. UMagontsi wayeyiNkosi yeeMfene,...