Home | Story Library | Your stories

Your stories

Want to submit your own stories? Check out our selection of poems, stories and writings created by you - or send us your own here! 

Boikokobetso

Posted on August 7th, 2016
Albert
Boikokobetso Kgale kgale ko morago o be o ena le lesogana leo lebe le bitswa ka leina bare ke Thabo. Thabo o be ana le bagwera ba babedi e lego Thato le Tshepo. Thato le Tshepo babe baetswa ka malapeng ao anago le sa bona mola Thabo aetswa lapeleng lago...

USiqwentshu noZukile

Posted on July 31st, 2016
Pelisa Matshanga
USIQWENTSHU NOZUKILE Kudala-dala kwayekukho umzi omkhulu owawuzele yimfuyo kwakungekho hlobo lemfuyo yasekhaya eyayingekho apho, abantwana balapha babeyithanda lemfuyo ikwangabo nabayinakekelayo. uZukile omnye wonyana balapha nongoyena umncinci kubo, wayezithandela amahobe ehleli nje uyaqiniseka ukuba uwapha ukutya ngexesha lawo awavulele ehokweni kwaye aqiniseke uba anamanzi acocekileyo ngamaxesha onke. Nangona ayeligquba lamashumi amathathu lamahobe kodwa...

lions don't laugh

Posted on July 18th, 2016
sitha
One Saturday in a sunny day in Spring time Louis was going to the zoo for the first time with his mom and dad.When Louis arrived at the zoo he walked around and then he finally stopped in front of a lions cage.One of the lions snarled and yawed so...