Home | Story Library | Multilingual stories

Story Library

Being told stories and being read to leads children to develop the rich storehouse of language, grammar and vocabulary they need to bring to texts when learning to read and write. 
Try our multilingual stories below or send us your own stories to share with others.

Multilingual stories

Looking for stories to read in a range of African languages and English? Try our growing collection of stories to print out or read aloud. 

Featured Story

UKoketso ulahle iinkukhu

Qho kusasa uKoketso wayencedisa uMakhulu xa esipha iinkukhu ukutya ehokweni engasemva eyadini. Ngenye intsasa uMakhulu kwakufuneka ehambile waze uKoketso wanyanzeleka ukuba aziphe ukutya yedwa iinkukhu. UMakhulu wamkhumbuza uKoketso ukuba aze aqinisekise ukuba ihoko uyivalile, kodwa uKoketso walibala zaze zaphuma zonke iinkukhu eyadini! Nangona abahlobo bakhe bamncedisa ukuzikhangela iinkukhu, uKoketso wayengaqinisekanga ukuba baya kuze bazifumana zonke, kwaye uMakhulu wayeza kuba nomsindo!

Click here to read in a language of your choice
language specific

Mr Shabalala’s garden

Posted on April 12th, 2016

Whatzit

Posted on April 12th, 2016

The birthday wish

Posted on March 15th, 2016

Thembela in the wind

Posted on April 12th, 2016

The amazing tale of floating Zimkhitha

Posted on April 12th, 2016

Kamuzu’s voice

Posted on April 12th, 2016

Silly Thukile

Posted on April 12th, 2016

Vusi and Sinazo

Posted on April 12th, 2016

Malusi and the Bath Monster

Posted on April 12th, 2016

How stories began

Posted on April 12th, 2016