Home | Story Library | Multilingual stories

Story Library

Being told stories and being read to leads children to develop the rich storehouse of language, grammar and vocabulary they need to bring to texts when learning to read and write. 
Try our multilingual stories below or send us your own stories to share with others.

Multilingual stories

Looking for stories to read in a range of African languages and English? Try our growing collection of stories to print out or read aloud. 

Featured Story

UKoketso ulahle iinkukhu

Qho kusasa uKoketso wayencedisa uMakhulu xa esipha iinkukhu ukutya ehokweni engasemva eyadini. Ngenye intsasa uMakhulu kwakufuneka ehambile waze uKoketso wanyanzeleka ukuba aziphe ukutya yedwa iinkukhu. UMakhulu wamkhumbuza uKoketso ukuba aze aqinisekise ukuba ihoko uyivalile, kodwa uKoketso walibala zaze zaphuma zonke iinkukhu eyadini! Nangona abahlobo bakhe bamncedisa ukuzikhangela iinkukhu, uKoketso wayengaqinisekanga ukuba baya kuze bazifumana zonke, kwaye uMakhulu wayeza kuba nomsindo!

Click here to read in a language of your choice
language specific

The best detective

Posted on January 11th, 2017

The glass mountain

Posted on September 13th, 2016

A bowl of phutu

Posted on September 13th, 2016

Detective Gus, the gorilla

Posted on July 27th, 2016

A salad with eight colours

Posted on July 22nd, 2016

The farmer and his family

Posted on April 19th, 2016

Koketso's party shoes

Posted on April 11th, 2016

Gus, the gorilla

Posted on April 11th, 2016

Neo and the big, wide world

Posted on April 11th, 2016

Hope's holiday

Posted on April 11th, 2016